PRACOWNIA MATEMATYCZNA
Ekran: Dodaj, odejmij
Temat: Policzmy! / Let’s count!

CELE OGÓLNE

 • nauka liczenia i przeliczania w języku angielskim,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • liczy w języku angielskim w zakresie od 1 do 10,
 • rozumie treść zadań matematycznych, odczytywanych przez nauczyciela,
 • potrafi zapisać działanie ze słuchu.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartka papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > dzieci „wyklaskują” liczby od 1 do 10
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Add and minus show”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów, który jest omawiany przez nauczyciela.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „How many? (plus)”
  Nauczyciel pomaga w liczeniu przedmiotów i odczytuje umieszczone pod nimi pytania.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „How many? (read and count)”
  Prowadzący zajęcia odczytuje treść zadania, a uczniowie je rozwiązują.
 5. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „How many? (minus)”
  Nauczyciel pomaga a w liczeniu przedmiotów i odczytuje umieszczone pod nimi pytania.
 6. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „How many? (read and count) II”
  Prowadzący zajęcia odczytuje treść zadania, a uczniowie je rozwiązują.
 7. Podsumowanie > Platforma > Multimedia > „Listen and count 1- 10”
  Dzieci zapisują usłyszane działania i obliczają je.
 8. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokolorowanie rysunku zgodnie z instrukcją (działania do obliczenia).