Praca metodą projektu

Projekty edukacyjne to metoda nauczania wykorzystywana coraz częściej w edukacji wczesnoszkolnej i nauce języka angielskiego. Stanowi narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. Polega na samodzielnym lub grupowym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Uczy korzystania z różnych źródeł informacji.

Metoda projektów, jako metoda pracy w systemie klasowo-lekcyjnym i poza nim, pełni wielorakie funkcje: motywacyjną, poznawczą, kształcącą, wychowawczą, samokształceniową, integracyjną i wiele innych. Ze swej natury posiada charakter wybitnie interdyscyplinarny, łączy bowiem umiejętności przedmiotowe i kluczowe. Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączy w spójne całości treści rozbite na przedmioty nauczania. Właśnie z tego powodu materiały umieszczone na platformie stanowią świetną podstawę do pracy tą metodą. Integruje treści w języku polskim i angielskim z różnych dziedzin, a także ma za zadanie zainspirować dzieci do dalszych poszukiwań. Nauczyciel  dzięki platformie ma duże możliwości wyboru tematu projektu, a także szansę pokazania dzieciom kierunku w którym mogą one podążać realizując go.
Immanentną cechą programu „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” jest uwzględnienie w jego konstrukcji narzędzi metody projektu edukacyjnego rozumianego jako rozwijanie samodzielności w postrzeganiu, myśleniu i podejmowaniu decyzji oraz umożliwieniu jego realizacji w formie pracy indywidualnej, pracy w parach lub w grupie. Doskonałym przykładem na pracę metodą projektu na platformie jest pracownia ekonomiczna, mająca za zadanie kształtować ciekawość poznawczą, kreatywność i umiejętność podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej.

Pracując metodą projektu, rozwijamy u uczniów umiejętność współpracy w grupie, samorządność, obserwowanie rzeczywistości oraz ustosunkowywanie się do niej. Metoda ta wpływa na myślenie twórcze, wdrażanie zdobytej wiedzy do praktycznego działania. Rozwija samoocenę i osiąganie samodzielności.
Metoda projektu ma wybitne walory wychowawcze. Zalety jej polegają na integrowaniu zespołu klasowego, podejmowaniu rożnych ról, aktywizowaniu wszystkich uczestników projektu. Wpływa na przejmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się, korzystanie z rożnych źródeł informacji, planowanie działań oraz prezentacji wytworów.