PRACOWNIA: SPORTOWA
Ekran: Na sali gimnastycznej
TEMAT: Na sali gimnastycznej. / At the gym.          

 

CELE OGÓLNE

 • nauka słownictwa związanego ze sportem,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • mówi o tym, co może robić na sali gimnastycznej,
 • zna niektóre słowa związane ze sportem,
 • potrafi powtórzyć rymowankę,
 • zna zasady gry w BINGO.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartka papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel pyta dzieci co można robić na sali gimnastycznej.
  Tłumaczy na język angielski jeśli uczniowie mówią po polsku.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Sport- show I”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Sport- match I”
  Nauczyciel pomaga w połączeniu wyrazów i rysunków, odczytując ich nazwy.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia > „Poem- match”
  Rymowanka o ćwiczeniach sportowych. Nauczyciel pokazuje ją na ekranie i puszcza jej nagranie. Uczniowie kilka razy powtarzają. Wymyślają własne gesty do rymowanki.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Bingo- sport I”
  Gra BINGO. Dzieci rysują swoją kartę do gry. Na ekranie pojawiają się kolejne obrazki, które decydują o wygranej.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Dopasowanie nazw sportów do ilustracji, oraz ich pokolorowanie.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 (część „uczę się”).