PRACOWNIA: KOMPUTEROWA
Ekran: Podróż w głąb komputera
TEMAT: Mój komputer/ My computer   

 

CELE OGÓLNE

 • poznanie części komputera i innych urządzeń służących do jego obsługi,
 • ćwiczenie ich angielskich nazw.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • wie, czym jest komputer,
 • umie nazwać jego części, oraz inne urządzenia służące do jego obsługi,
 • potrafi umieścić, z pomocą nauczyciela, wyrazy w zdaniach opisujących komputer,
 • uczestniczy w tworzeniu „wyklaskiwanki”.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „What’s this?”
  Na ekranie pojawia się opis, który odczytuje nauczyciel. Klasa zgaduje co to jest, kiedy padnie poprawna odpowiedź pojawia się rysunek komputera.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Computer show”
  Dzieci oglądają pokaz slajdów przedstawiający nazwy części komputera. Podczas powtórnego pokazu uczniowie powtarzają usłyszane słowa.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Computer- match”
  Uczniowie łączą nazwy części komputera z ich obrazkami.
  Nauczyciel pomaga w wykonaniu zadania odczytując wyrazy.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Sentences- match”
  Nauczyciel odczytuje zdania i pomaga dzieciom w umieszczeniu w nich brakujących wyrazów.
 5. Podsumowanie > nauczyciel wraz z uczniami tworzy wierszyk „wyklaskiwankę” na temat komputerów.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokolorowanie rysunku komputera zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 2 (część „uczę się”).