PRACOWNIA: TECHNICZNA
Ekran: W świecie techniki
TEMAT: Transport. / Transport.          

CELE OGÓLNE

 • nauka nazw środków transportu,
 • zapoznanie uczniów z podziałem środków transportu w związku z tym, gdzie są używane.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • mówi o tym, jak dociera do szkoły,
 • nazywa środki transportu,
 • umie je podzielić na kategorie, w związku z tym, gdzie są używane,
 • zna zasady gry w BINGO.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartka papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel pyta dzieci w jaki sposób docierają do szkoły (na piechotę, samochodem, autobusem?). Tłumaczy na język angielski jeśli uczniowie mówią po polsku.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Transport show”
  Uczniowie próbują nazwać środki transportu przedstawione na rysunku. W razie potrzeby pomaga nauczyciel.
 3. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Air, water and land”
  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom podział środków transportu w zależności od tego, gdzie ich używamy. Następnie uczniowie umieszczają nazwy w odpowiednich miejscach tabelki. Prowadzący zajęcia pomaga odczytując wyrazy.
 4. Utrwalenie > Platforma > Multimedia > „What am I?”
  Uczniowie słuchają zagadek i próbują podać prawidłowe słowo.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „ Bingo- transport”
  Gra BINGO. Dzieci rysują swoją kartę do gry. Na ekranie pojawiają się kolejne środki transportu, które decydują o wygranej.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Dopasowanie rysunków środków transportu do odpowiedniej kategorii i ich pokolorowanie.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1a (część „uczę się”)