PRACOWNIA PRZYRODNICZA
Ekran: Prognoza pogody
Temat: Jaka jest dziś pogoda?- rozpoznawanie  i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pór roku. Dobieranie odpowiedniego stroju do pogody.

 

CELE OGÓLNE

 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pór roku,
 • uczenie się odczytywania pogody,
 • wyrabianie nawyku wyboru ubioru, stosownego do pogody.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • potrafi wymienić elementy pogody,
 • nazywa zjawiska charakterystyczne dla danych pór roku,
 • wie, gdzie można znaleźć komunikaty o pogodzie,
 • wie, jak się ubrać stosownie do pogody,
 • potrafi współpracować w grupie.

METODY PRACY: problemowa, podająca, czynnościowa
FORMY PRACY: praca zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma: tekst, karta pracy, ubrania na różną pogodę, mapa pogody, karteczki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Pogodowa krzyżówka”
  • rozwiązanie krzyżówki wprowadzającej w temat zajęć, hasło: Prognoza pogody,
  • podanie celu zajęć,
  • odsłuchanie różnych komunikatów pogodowych,
  • swobodna rozmowa na temat wysłuchanych komunikatów.
 2. Czytanie > Platforma > Uczę się > „Jaka dziś pogoda”
  • sprawdzenie zrozumienia tekstu,
  • oglądanie prezentacji o zjawiskach atmosferycznych > Platforma > Multimedia
  • słuchanie opowiadania nauczyciel.
 3. Zabawa „ Nie mam, co na siebie włożyć”
  • rozmowa na temat ubioru stosownego do danej pogody,
  • zabawa - uczeń losuje jakąś część przyniesionej przez nauczyciela garderoby na różną pogodę. Jego zadaniem jest określić, kiedy ją założy.
 4. Utrwalenie nowych treści > Platforma > Uczę się > „Deszcz, czy śnieg?”
  • doskonalenie uważnego czytania ze zrozumieniem,
  • wyszukiwanie nazwy zjawiska atmosferycznego widocznego na ilustracji,
  • wybór wyrazów określających dane zjawisko atmosferyczne,
  • wybór prawidłowych zdań pasujących do ilustracji,
  • memory – ubiór stosowny do pogody > Platforma > Zadania „Zjawiska pogodowe na 6”.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania >„Uzupełnianka meteorologa”, „Pogodowe bingo”
  • uzupełnienie tekstu z lukami,
  • gra „BINGO POGODOWE”,
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć,
  • Czego nauczyłem się na dzisiejszej lekcji? – uczniowie zapisują lub rysują nazwę zjawiska atmosferycznego, które najbardziej lubią. Następnie przyklejają karteczki na przygotowanej w klasie mapce pogody.
  • samoocena zajęć – pokazanie cyfry od 1-5.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Kolorowanie ubrań odpowiednich do obecnej pory roku