PRACOWNIA: PRZYRODNICZA
Ekran: „Pory roku”
Temat: „Zwiastuny wiosny” – pierwsze wiosenne kwiaty.

 

CELE OGÓLNE

 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • uwrażliwienie na ochronę przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • wymienia wiosenne rośliny chronione,
 • wyjaśnia pojęcie „zwiastuny wiosny”, rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,
 • uzupełnia tekst z lukami, układa kilka zdań na dany temat,
 • wypełnia kontury kwiatów odpowiednim kolorem,
 • potrafi ułożyć z sylab nazwy kwiatów,
 • zgodnie współpracuje w grupie.

METODY PRACY: słowne, oglądowe, problemowe, działań praktycznych
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa
POMOCE: platforma, nagranie „Cztery pory roku” Wiosna – A.Vivaldiego, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Krzyżówka – wiosenne zwiastuny”
  • rozwiązanie krzyżówki, będące tematem lekcji - hasło: Zwiastuny wiosny,
  • podanie celu lekcji,
  • swobodna rozmowa na temat wiosennych kwiatów.
 2. Oglądanie prezentacji > Platforma > Multimedia > „Cztery pory roku – Wiosna”
 3. Czytanie tekstu przez nauczyciela > Platforma > Uczę się > „Wiosna”
  • rozmowa na temat zwiastunów wiosny w oparciu o przeczytany tekst i doświadczenia uczniów,
  • kwiaty chronione – pogadanka, wskazanie, które kwiaty są pod ochroną; co to znaczy, że coś jest pod ochroną?
 4. Zabawa ruchowa do muzyki A.Vivaldiego „Wiosna”
  Uczniowie słuchają utworu A.Vivaldiego „Wiosna”. Następnie opowiadają o swoich odczuciach i wrażeniach. W takt powtórnie odtwarzanego utworu uczniowie ruchem przedstawiają taniec obudzonych zwierząt z zimowego snu, rosnących kwiatów, lotu motyli, pszczół, gimnastyki trzmiela itp.,
  • rozmowa na temat nastroju panującego w utworze i skojarzeń dzieci związanych z wysłuchanym utworem.
 5. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Uzupełnianka – wiosna”
  • uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,
  • rozmowa na temat tekstu; wskazanie innych oznak wiosny.
 6. Podsumowanie zajęć i samoocena:
  • śpiewanie piosenki o wiośnie,
  • sprawdzenie realizacji celu lekcji poprzez zabawę.
   Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna rundkę słowami „Jestem przebiśniegiem i zapraszam na lody...” Kolejny uczeń podaje nazwę przedmiotu kojarzącego się z wiosną. Następna osoba ma już dwie rzeczy do powtórzenia i dokłada jeszcze swój przedmiot. Zabawa kończy się, gdy wszyscy uczniowie wymienią swoje wiosenne przedmioty. Chętni uczniowie mogą spróbować swoich sił i wymienić wszystkie przedmioty w należytej kolejności. Wszystkich nagradzamy brawami.
  • kolorowanie buźki w karcie pracy.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Kolorowanie i podpisywanie wiosennych kwiatów.

Uzupełnianie tekstu z lukami