PRACOWNIA: PRZYRODNICZA
Ekran: Nasze zdrowie
TEMAT: Co jemy?/ What do we eat?         

CELE OGÓLNE

 • zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia,
 • nauka słownictwa związanego z jedzeniem,
 • ćwiczenie poprawnego wypowiadania się w języku angielskim,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • mówi o tym, co zdrowego je każdego dnia,
 • zna niektóre słowa związane z jedzeniem,
 • potrafi dzielić nazwy produktów na grupy,
 • umie zadać pytanie: „Do you like...? i odpowiedzieć na nie.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, co zdrowego jedzą każdego dnia. Tłumaczy na język angielski jeśli uczniowie mówią po polsku.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Food Pyramid”
  Nauczyciel omawia z dziećmi przedstawioną na rysunku piramidę zdrowego żywienia.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Food Pyramid-match”
  Nauczyciel pomaga w umieszczeniu wyrazów (odczytując ich nazwy) w odpowiednich miejscach tabeli.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Food- match (picture and word)”
  Nauczyciel pomaga w połączeniu rysunków z wyrazami, odczytując je.
 5. Podsumowanie > Platforma > Multimedia > „Listen, ask and answer - food”
  Dzieci słuchają nagranego dialogu. Następnie w grupach same zadają sobie pytania i na nie odpowiadają.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokolorowanie piramidy żywienia na odpowiednie kolory.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 (część „uczę się”)