PRACOWNIA: MATEMATYCZNA
Ekran: W świecie figur
TEMAT: Czy widzisz jakieś figury?/ Do you see any shapes?         

 

CELE OGÓLNE

 • rozpoznaje figur geometrycznych,
 • nazywanie figur geometrycznych w języku angielskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • umie znaleźć figury geometryczne ukryte w kształtach ryb,
 • zna angielskie nazwy figur,
 • rozumie opis rysunku,
 • umie narysować robota na podstawie instrukcji w języku angielskim,
 • zna zasady gry BINGO.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartka papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Aquarium with shapes”
  Nauczyciel pokazuje dzieciom akwarium z ukrytymi w nim figurami geometrycznymi.
  Dzieci wyszukują je i nazywają z pomocą prowadzącego zajęcia. Dla sprawdzenia poprawności wykonania zadania nauczyciel pokazuje rysunek z podpisami znajdujący się w drugiej części polecenia nr 1 (część „uczę się”).
 2. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Shapes- match”
  Uczniowie łączą rysunki figur geometrycznych z ich nazwami (nauczyciel pomaga odczytując nazwy).
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „ere is a castle”
  Nauczyciel odczytuje opis ilustracji i razem z dziećmi poszukuje figur na rysunku zamku.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia > „Draw a robot”
  Uczniowie słuchają opisu robota w języku angielskim i rysują go na kartkach papieru.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Bingo- shapes I”
  Gra BINGO. Dzieci rysują swoją kartę do gry. Na ekranie pojawiają się kolejne figury, które decydują o wygranej.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Rysowanie rybek (z ukrytymi w nich gurami geometrycznymi) według instrukcji umieszczonej na karcie pracy.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 (część „uczę się”)