PRACOWNIA: ARTYSTYCZNA
Ekran: W świecie instrumentów.
TEMAT: Czy znasz ten dźwięk?/ Do you know this sound?         

 

CELE OGÓLNE

 • nauka nazw instrumentów muzycznych,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa,
 • rozpoznawanie dźwięków poszczególnych instrumentów.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów,
 • umie dopasować angielskie nazwy do rysunków,
 • potrafi odpowiedzieć na pytanie: Where is...?
 • umie przedstawić za pomocą pantomimy czynność grania na instrumentach.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Music show”
  Nauczyciel pokazuje prezentację slajdów przedstawiającą instrumenty muzyczne i prezentuje ich angielskie nazwy. Pyta się dzieci, czy już je kiedyś widziały i gdzie.
 2. Utrwalenie > Platforma > Multimedia > „Music- match the sounds”
  Dopasowanie nazw instrumentów do ich dźwięków.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Music- nd the instruments”
  Rysunek z ukrytymi instrumentami muzycznymi. Nauczyciel odczytuje pytania znajdujące się poniżej. Dzieci wskazują instrumenty.
 4. Ćwiczenie > Dzieci przedstawiają za pomocą pantomimy instrumenty muzyczne, a reszta klasy odgaduje ich nazwy (trzeba je podać w języku angielskim).
  Grę można przeprowadzić z podziałem na drużyny.
 5. Podsumowanie > Platforma > Uczę się > „Music match”
  Dzieci łączą wyrazy z rysunkami instrumentów z pomocą nauczyciela (odczytuje on wyrazy).
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Wykonanie obrazków instrumentów muzycznych.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 (część „uczę się”)