PRACOWNIA: JĘZYKOWA
Ekran: Czasowniki
TEMAT:  Gdzie jest czasownik?/ Where is the verb?          

 

CELE OGÓLNE

 • nauka rozpoznawania czasowników,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • wie na jakie pytanie odpowiada czasownik,
 • rozpoznaje czasowniki w tekście,
 • rozumie znaczenie wprowadzonych na lekcji wyrazów,
 • zna rymowankę o czasownikach,
 • umie dobierać wyrazy do zdań.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie do zajęć > Nauczyciel przypomina, że czasownik odpowiada na pytanie: Co robisz?. Dzieci podają przykłady, jeśli nie robią tego w języku angielskim, prowadzący zajęcia tłumaczy je na bieżąco.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „What are you doing?”
  Nauczyciel pyta o czynności przedstawione na umieszczonych obrazkach. Pomaga w sformułowaniu pomysłów dzieci w języku angielskim.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Match the verbs.”
  Nauczyciel odczytuje tekst, dzieci wybierają czasowniki i dopasowują je do obrazków znajdujących się poniżej. Uczniowie prezentują znaczenie wybieranych wyrazów przy użyciu pantomimy.
 4. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Read the poem and match”
  Nauczyciel pokazuje na ekranie rymowankę i odczytuje ją dzieciom. Uczniowie wspólnie decydują o umieszczeniu rysunków znajdujących się pod wierszykiem w odpowiednich miejscach tekstu.
 5. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia > „Repeat the poem”
  Dzieci słuchają nagrania rymowanki i powtarzają ją kilka razy.
 6. Podsumowanie > Platforma > Uczę się > „Choose the verb”
  Cała klasa podzielona na grupy. Nauczyciel odczytuje zdania do których uczniowie wybierają pasujące czasowniki (do każdego zdania podane są 2 czasowniki do wyboru, które zostały użyte w zadaniu nr 2). Drużyny zbierają punkty.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Wykonanie własnych ilustracji do poznanej na lekcji rymowanki.
  Karta wykorzystuje wyrazy z polecenia nr 4.