PRACOWNIA: JĘZYKOWA
Ekran: liczba pojedyncza i mnoga
TEMAT:  Jeden pies, dwa psy./ One dog, two dogs.           

 

CELE OGÓLNE

 • zapoznanie uczniów ze sposobami tworzenia liczby mnogiej (regularnej i nieregularnej),
 • rozszerzenie zasobu słownictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • wie jak stworzyć liczbę mnogą (regularną i nieregularną) określonych rzeczowników,
 • zna znaczenie słów wykorzystanych w zadaniach,
 • umie podzielić poznane rzeczowniki na regularne i nieregularne,
 • zna zasady gry w BINGO.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartka papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie do zajęć > nauczyciel pokazuje dzieciom jeden kwiatek i wypowiada jego nazwę po angielsku „flower”, następnie pokazuje dwa kwiaty. Wypowiadając ich nazwę akcentuje dodane na końcu słowa „s”.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Repeat the nouns (regular and irregular)”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Sort the nouns”
  Nauczyciel pomaga w umieszczeniu wyrazów w odpowiednim miejscu tabeli. Tłumaczy różnicę między regularnymi i nieregularnymi rzeczownikami (może posłużyć się poleceniem 1 i 2 z części „uczę się”).
 4. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Match the nouns (regular and irregular)”
  Nauczyciel pomaga w umieszczeniu wyrazów (odczytując je) w odpowiednim miejscu tabeli.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Bingo- nouns (regular and irregular)”
  Gra BINGO. Dzieci rysują swoją kartę do gry. Na ekranie pojawiają się kolejne rysunki, które decydują o wygranej.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Rysowanie rysunków w liczbie mnogiej.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 i 2 (część „uczę się”).