PRACOWNIA POLONISTYCZNA
Ekran: „Zabawa z literkami”
Temat: Utrwalenie poznanych liter na podstawie wiersza J. Tuwima ”Abecadło” i platformy e- learingowej. Rozwijanie umiejętności czytania. Dobieranie podpisów do ilustracji.

 

CELE OGÓLNE

 • stymulacja wszystkich sfer rozwoju dziecka z zastosowaniem wielostronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzącym do opanowania umiejętności czytania.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • ćwiczy narządy artykulacyjne,
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej,
 • aktywnie współdziała w grupie.

METODY PRACY: zadaniowa, podająca, praktyczna, grupowa
FORMY PRACY: praca zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma: ruchomy alfabet, tekst wiersza J. Tuwima „Abecadło”; karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Zabawna krzyżówka”
  • rozwiązanie krzyżówki będącej tematem zajęć, hasło: Zabawa z literkami,
  • podanie celu zajęć.
 2. Ćwiczenie > Platforma > Zadania > „Dom”
  • PUZZLE – układanie ilustracji,
  • Zabawa „Odszukaj wyraz”,
  • rozpoznawanie głosek na początku wyrazu,
  • rozpoznawanie głosek na końcu wyrazu,
  • rozpoznawanie wyrazów rozpoczynających się daną głoską,
  • podział wyrazów na głoski,
  • podział wyrazów na sylaby (jeżeli wyraz jest jednosylabowy, dziecko podskakuje raz, jeżeli dwusylabowy dwa razy i tak dalej...).
 3. Utrwalenie znajomości liter > Platforma > Zadania > „Przeciąganie wyrazów - głoska”, „Wykreślanka sylabowa z "c"”, „Uzupełnianka samogłoskowa”
  • dobierz w pary wyrazy rozpoczynające się tą samą głoską
  • wyszukaj ukryte wyrazy „ Co one oznaczają?”,
  • uzupełnij wyrazy brakującymi literami i odczytaj je na głos.
 4. Ćwiczenie śródlekcyjne:
  Reagowanie na polecenia nauczyciela: Jeżeli usłyszysz wyraz na głoskę:
  • a – usiądź
  • j – kucnij
  • n – podskocz
  • m – obróć się
  • i – podnieś ręce do góry
   Zabawę rozpoczynamy od wprowadzenia jednej czynności do zapamiętania.
   Następnie dokładamy kolejne, aż dziecko zapamięta cały układ.
 5. Czytanie wiersza J. Tuwima „Abecadło” przez nauczyciela - praca grupowa
  • Co spadło z pieca?
  • Co wysypało się z worka?
  • Jakie literki wypadły z worka? – wypisz je na kartce.
  • Układanie wyrazów z liter podanych w wierszu.
  • Tworzenie zdań z powstałych wyrazów.
 6. Ćwiczenia doskonalące technikę czytania > Platforma > Uczę się > „Spółgłoski i samogłoski”, „Tworzymy sylaby”
  • czytanie liter z alfabetu do przodu i wspak,
  • tworzenie sylab z liter, a następnie wyrazów.
 7. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Bingo samogłoskowe”
  • gra w BINGO,
  • samoocena – kolorowanie odpowiedniej buźki,
  • sprawdzenie realizacji założonych celów poprzez rundkę w kręgu.
 8. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.
  Policz głoski, litery i sylaby.
  Uzupełnij wyrazy brakującymi literami